Secret_Claire

114 tekstów – auto­rem jest Sec­ret_Claire.

Zes­tarzałam się już nies­te­ty, ale pew­na chwi­la wpadła mi w pamięć.
Tuż przed ma­turą pod­szedł do mnie nau­czy­ciel- star­szy pan, niemal na emeryturze.
-Dlacze­go ty zaw­sze się uśmie­chasz?- za­pytał mnie i stanął na­de mną. Spoj­rzałam się na niego z uśmie­chem i odpowiedziałam:
-Życie jest zbyt krótkie, żeby wie­cznie płakać. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 11 listopada 2014, 11:27

Święta były, są i będą, ale zaw­sze się kończą... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 grudnia 2012, 17:58

Dołącz

Dołącz do mej śmierci,
dołącz do mnie,
dołącz do wie­czne­go życia..
Lecz naj­pierw przejdźmy przez Styks.
Przejdźmy przez Śmierć,
aby mieć życie wieczne.
Dołącz do śmierci
dla miłości,
dla sprawiedliwości
dla nas.. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 maja 2012, 16:51

Żeby kochać trze­ba wierzyć... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 kwietnia 2012, 13:29

Trze­ba wie­rzyć, że w życiu osiągniesz swój up­ragniony cel. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 grudnia 2011, 11:02

To nie życie niena­widzi.. To ludzie nienawidzą 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 listopada 2011, 12:42

Życie pot­ra­fi być ok­rutne, a cza­sem na­wet dob­re... Za­leży od lo­su ludzkiego.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 października 2011, 11:25

Człowiek stworzo­ny jest po to, aby kochać... ale pot­ra­fi nienawidzić.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 sierpnia 2011, 20:09

Dla ludzi życie wy­daje się zwykłe, prze­ciętne i nudne. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 czerwca 2011, 18:39

To wiado­mość dla wszystkich:
sta­rych, młodych i nowo-narodzonych...
To woj­na, którą toczy­my z życiem.
Nies­te­ty nie zaw­sze wychodzi­my bez szwanku 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 czerwca 2011, 20:53

Secret_Claire

Si puedes amar a alguien, significa que usted realmente puede vivir y morir con dignidad

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Secret_Claire

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

11 listopada 2014, 13:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zestarzałam się już nies­te­ty, [...]

11 listopada 2014, 11:27Secret_Claire do­dał no­wy tek­st Zestarzałam się już nies­te­ty, [...]